MMwelding

Kompletní zabezpečení firem svařovací technikou

SVÁŘEČSKÝ DOZOR / TECHNOLOG SVAŘOVÁNÍ / VYŠŠÍ SVÁŘEČSKÝ PERSONÁL

Svářečský dozor - Ing. Michal Michajlec, IWE Svářečský dozor - Ing. Michal Michajlec, IWE Svářečský dozor - Ing. Michal Michajlec, IWE

KONTAKT

Ing. Michal Michajlec, IWE
Mob.: +420 731 170 711
Email: foxt@foxt.cz
Web: www.foxt.cz

ZAVEDENÍ SYSTÉMU JAKOSTI A PŘÍPRAVA NA CERTIFIKACI

 • komplexní příprava všech potřebných dokumentů
 • zařízení pro svařování
 • zajištění kvalifikace výroby
 • příprava zakázek
 • zajištění auditu renomovanou certifikační společností - certifikace
 • školení pracovníků dle ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630
 • nezávislý dodavatelský audit

KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ SYSTÉMU JAKOSTI

 • správa systému jakosti, dokumetnace, kvalifikace svářečské výroby
 • školení pracovníků svářečského personálu a kontroly kvality
 • řízení a koordinace činnsti svářečského personálu

VYPRACOVÁNÍ SMĚRNICE SVAŘOVÁNÍ

 • EN ISO 3834-2,3,4,
 • EN 1090-1,2,3
 • ČSN EN 15085

ODBORNÉ POSUDKY

 • Posouzení a návrh nákupu svařovací techniky a vzhledem k výrobnímu programu a technologii výroby
 • Posouzení stávajícího systému jakosti a návrh úprav k zajištění požadované kvality
 • Posouzení navrženého robotizovaného nebo automatizovaného pracoviště na vhodnost technologie výroby

DALŠÍ ČINNOSTI

 • Snižování výrobních nákladů a zvyšování produktivity výroby
 • Úprava svařovacích parametrů, vhodné nastavení svařovacího zařízení
 • Přídavné svařovací materiály: vhodnost k základnímu materiálu, dodací podmínky, kvalita, identifikace, skladování a manipulace
 • Předpis NDT zkoušení
 • Opatření ke zvyšování kvality svařování
 • Vyjádření k obchodní smlouvě
 • Určení vhodnosti subdodavatelů
 • Schválování technologičnosti konstrukce
 • Provádění interních auditů
 • PORADESNKÁ ČINNOST V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ A SVAŘOVACÍ TECHNIKY

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

 • příprava zakázky dle dodané výrobní dokumentace pro určitý systém jakosti (svařovací plán, kvalifikace svarů a svářečů)
 • vypracování postupů svařování WPS
 • kvalifikace postupu svařování WPQR dle ISO 15614 - 1,2,...
 • zkoušek svářečů EN 287-1 nebo EN ISO 9606, operátorú dle EN 1418
 • vedení svářečského deníku
 • pracovní instrukce
 • ověřovací zkoušky pracovních postupů

VIZUÁLNÍ KONTROLA SVARŮ - EN ISO 17637

 • certifikát VT dle EN 473 level 2
 • hodnocení svarů dle EN ISO 5817 případně EN ISO 10064
 • vydávání protokolů
 • externí přejímky hotových výrobků a svařovaných konstrukcí

Činnost externího svářečského dozoru je zajištěna na základě "Smlouvy o kontrolní činnosti".

SOUVISEJÍCÍ NORMY

EN ISO 3834 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů
    Část 1: Kitéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost
    Část 2: Vyšší požadavky na jakost
    Část 3: Standardní požadacky na jakost
    Část 4: Základní požadavky na jakost

ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí
    Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
    Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
    Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce

ČSN EN 15085 Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí
    Část 1: Všeobecně
    Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování
    Část 3: Konstrukční požadavky
    Část 4: Výrobní požadavky
    Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace

ČSN EN 17637 Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů
    (dříve ČSN EN 970)

EN ISO 5817 Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním
    (kromě elektronového a laserového svařování)
    Určování stupňů kvality

ČSN EN 473 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

ČSN EN 287 Zkoušky svářečů - Tavné svařování

EN ISO 9606 Zkoušky svářečů - Tavné svařování

ČSN EN 1418 Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů

EN ISO 14731 Svářečský dozor - Úkoly a zodpovědnosti